Historie projektu E-učitel

Jako učitel jsem se během své praxe setkával se spoustou nabídek nejrůznějšího výukového softwaru. Často jsem jako vedoucí předmětové komise měl posuzovat jejich vhodnost pro výuku a případně navrhnout jejich zakoupení pro školu. Bohužel téměř vždy jsem musel konstatovat alespoň jeden ze dvou hlavních důvodů, proč je ke koupi nedoporučuji.

  1. Program je přemrštěně drahý. Pokud by si škola měla pořídit soubor softwarových produktů na pokrytí učiva byť jen jednoho předmětu, stálo by ji to desetitisíce, ne-li statisíce korun
  2. Program se nehodí pro praktickou výuku. Je poznat, že na něm pracoval zdatný programátor, ale ne učitel z praxe. Z každého nabízeného produktu bych tak ve svých hodinách použil jen velmi málo, což by náklady na ucelený systém výukového softwaru dále zvýšilo.

V průběhu několika let jsem proto potřebu výukových programů řešil tak, že jsem si je vytvářel sám. Vložil jsem do nich přesně to, co jsem pro své hodiny potřeboval, odzkoušel je přímo ve výuce a pokud se něco napoprvé nepovedlo, opravil jsem je a vylepšil. Jako základ jsem použil běžně dostupný MS Office a své aplikace koncipoval buď jako prezentace v PowerPointu nebo interaktivní “sešity“ MS Excel s bohatým využitím možností programovacího jazyka Visual Basic.

Po poměrně velmi příznivém ohlasu mých nejbližších kolegů mě napadlo, že bych mohl výsledky své dosavadní práce zveřejnit a zpřístupnit je tak široké veřejnosti - jak učitelské tak žákovské. Tak vznikla v březnu 2007 myšlenka projektu E-učitel.

Rozhodl jsem se publikovat vše, co jsem do té doby vytvořil, na internetu, a to zcela zdarma, bez jakýchkoli nároků na autorská práva. Založil jsem doménu www.eucitel.cz a postupně začal jednotlivé programy nabízet ke stažení. Ukázalo se, že mezi “funkčností“ a “publikovatelností“ některých programů leží ještě mnoho hodin práce. Celý proces zveřejnění tak trval poněkud déle, než jsem předpokládal. K většině programů jsem napsal manuály, vylepšil jejich celkový vzhled, zjednodušil ovládání atd.

Od počátku jsem doufal, že projekt zaujme i další kolegy učitele a že by tak bylo možno vytvořit jakési centrum, kde by se shromažďovaly buď přímo programy vytvářené učiteli z různých škol, nebo alespoň odkazy na stránky, kde se tyto programy vyskytují. Okamžitý a kladný ohlas po spuštění projektu překonal i mé nejoptimističtější předpoklady. Během roku a půl se do projektu přihlásilo více než sto učitelů z 85 škol z celé České republiky. Mnozí z nich pak nabídli ke zveřejnění výsledky své práce. Během pěti následujících let se na webu E-učitel shromáždilo okolo 250 větších či menších aplikací z matematiky, fyziky, chemie a astronomie. Odkazy na další desítky, možná stovky zajímavých programů na jiných webech udělalo z portálu E-učitel důstojné místo, které se každému učiteli, který to myslí s využitím techniky ve svých hodinách vážně, vyplatí přidat do svých “oblíbených položek“. První fáze projektu tedy splnila svůj účel a "Elektronický učitel" se stal pro mnohé skutečné učitele místem odkud čerpají různé prodpůrné produkty pro svoji pedagogickou práci.

Počáteční úspěch mě motivoval k tomu, abych si položil ještě vyšší cíle. Od roku 2008 proto pracuji na daleko komplexnějších a sofistikovanějších aplikacích, pro něž jsem jako součást názvu použil slovo Univerzální. Myslím si, že má dlouholetá praxe a zkušenosti mě kvalifikují k tomu, abych dokázal vytvořit výukové programy, které dají učiteli i žákovi skutečně vše, co v daném oboru může počítač poskytnout lépe než jakákoli jiná pomůcka. Jedná se zejména o grafické výstupy (grafy, náčrtky, rýsování, ...) a rychlé výpočty. Důsledně dbám na to, aby forma zobrazení odpovídala přesně formě, na níž jsou žáci zvyklí, a nebyl zde rozpor mezi tím, co ukazuje monitor počítače a tím, co je napsáno na tabuli či v sešitě (např. označování geometrických objektů, zobrazení zlomků, odmocnin a dalších funkcí atd.).

Stále amozřejmě vítám jakoukoli formu spolupráce od všech svých podobně nadšených kolegů, kterých je (jak se ukázalo) na našich školách opravdu dost. Nabízejte své programy, šiřte informace, pište, recenzujte, kritizujte, navrhujte (více v sekci Jak se zapojit?).

Nová koncepce projektu E-učitel - od 1. ledna 2013

Hlavní myšlenkou projektu vždy bylo a vždy bude: “Kvalitní a dostupný výukový software pro učitele a žáky“, na tom se podle mého názoru nic nemění. Kvalitu softwaru mohli učitelé testovat pět let a fakt, že se používá na stovkách čekých základních a středních škol, je pro mě dostatečným vysvědčením. Nejdostupnější software je samozřejmě ten, který je zdarma bez omezení. Pokud ale nastala situace, kdy již nemohu udržet současně plnou kvalitu a úplnou bezplatnost, pokusil jsem se nastavit podmínky tak, aby částka, kterou by nově měly školy investovat, byla tak malá, že ji prakticky nepocítí (asi jako kdyby ročně koupily jeden výtisk průměrné učebnice navíc, nebo mi každá škola zaplatila jednu vyučovací hodinu za rok) a přidaná hodnota oproti současnému stavu byla natolik zřetelně vyšší, aby nové podmínky rozhodně nebudily dojem, že se zde platí za něco, co bylo dosud zdarma.

Podmínky užívání software E-učitel od 1. 1. 2013

Povinnosti uživatelů a školy

Pro jednotlivé uživatele (učitele, žáky, ale i kohokoli jiného), kteří si chtějí libovolné programy stáhnout, prohlédnout a vyzkoušet, se nic nemění a nadále mají vše zcela zdarma. Nově budou v tomto režmu zdarma dostupné i dva dosud placené programy - Planimetrie a Goniometrické funkce.

Použití kteréhokoli z téměř 300 programů z nabídky webu E-učitel (a to jak těch, které si uživatel nově stáhne, tak těch, které na webu již byly a uživatelé je mají na svých počítačích stažené z dřívějška) ve výuce (přímo v hodině při výkladu, procvičování, nebo k samostudiu, zadání domácích úkolů, referátů atd.) je ovšem nově podmíněno zakoupením licence (jediná licence opravňuje k užívání všech programů). Roční předplatné je stanoveno na 250,- Kč. V rámci této licence si mohou všichni učitelé i žáci dané školy programy neomezeně kopírovat, instalovat na své počítače a používat i jejich části nebo výstupy pro tvorbu svých vlastních aplikací.

Všechny nové programy, které se na webu E-učitel objeví, již budou samozřejmě součástí této licence a nebude se za ně nikdy nic dalšího platit.


Co dělat, pokud Vám škola z různých důvodů nechce nebo nemůže zakoupit licenci

Při stanovení ceny licence jsem zvolil tak malou částku zejména proto, aby její výše nebyla překážkou pro možnost používání programů všemi učiteli a žáky, kteří o to projeví zájem. Bohužel asi nemám dobrý přehled o zoufalém stavu financování našeho školství a ukázalo se, že ani částka 250,- Kč nemusí být v rozpočtu školy tak zanedbatelná, jak jsem předpokládal. Ozvalo se mi již několik učitelů, že by sice o software E-učitel měli zájem, ale vedení školy jim licenci nechce koupit. Důvody byly různé - od pouhého dočasného nedostatku financí, přes úplný stop stav v kategorii "ostatní neinvestiční výdaje" až po naprosto neuvěřitelné nařízení krajského úřadu vypsat i na tak malou částku výběrové řízení.

Pokud se něco podobného stane i na Vaší škole, nabízím několik nápadů a zkušeností, jak situaci vyřešit:

  • V případě dočasného nedostatku financí rozhodně nečekejte, až bude mít škola peníze - programy je třeba používat tehdy, kdy se daná látka probírá. V takovém případě normálně odešlete objednávku a do okénka "vzkaz" dejte poznámku "žádáme o odsunutí termínu splatnosti faktury na ..." a pokud půjde o nějaký rozumný odklad (řekněme do půl roku), rád vám vyhovím. Licence bude platná ihned a k úhradě dojde později podle možností školy.
  • Pokud je překážka zásadní a víte, že škola licenci z různých důvodů nechce nebo nemůže koupit, je možné ji objednat pomocí jiného subjektu, např. Sdružení rodičů, která při většině škol existují a mají vlastní právní subjektivitu. Může to být ale i jakákoli jiná organizace, či fyzická osoba, která pak může škole licenci převést např. formou sponzorského daru. Z mého pohledu je úplně jedno, na čí jméno či IČO vystavím fakturu, pouze - kvůli evidenci - mi v takovém případě do rubriky "vzkaz" prosím připište, na jaké škole se software bude používat.
  • Jelikož mým hlavním cílem vždy bylo a je rozšířit své výukové programy na co nejvíce škol a umožnit s nimi pracovat všem, komu se líbí, lze ve výjimečných případech dojednat i jejich bezplatné užívání. Selžou-li tedy všechny pokusy o nalezení subjektu, který by těch 250 korun zaplatil, pak se mi prosím ozvěte a já vám pošlu svůj souhlas s užíváním, který nahradí plnohodnotnou licenci. Jenom prosím, abyste tuto možnost použili opravdu jen v krajním případě a vždy se pokusili nejprve o zakoupení licence (s případným využitím některých možností uvedených výše). Příjem z prodeje mi díky nízké ceně licence zatím ani zdaleka nepokrývá nutné náklady mého "podnikání" (přes poměrně velký zájem škol). Je zřejmé, že tento stav nepůjde protahovat moc dlouho a v poměrně dohledné době se budu muset rozhodnout, zda v projektu pokračovat, nebo si najít normální zaměstnání. Berte to tedy tak, že svým příspěvkem se každá škola, která licenci zakoupí, přičiní o to, že projekt bude i v budoucnu (jak doufám) fungovat a dále se rozvíjet.