| |
Domů » Použití ve výuce » Licenční podmínky

Podmínky použití software E-učitel ve výuce

Od 1. ledna 2013 platí nové podmínky pro použití veškerého software E-učitel. Škola, jejíž učitelé nebo žáci chtějí využívat některý z programů ze stránek E-učitel pro výuku, je povinna si zakoupit licenci. Cena licence je 250,- Kč ročně. Podmínky licence jsou podrobně specifikovány níže na této stránce. Další informace naleznete na stránce Základní info->O projektu.

Licenci si můžete objednat na stránce Objednávka.

Každý uživatel si může pro svou soukromou potřebu stáhnout, prohlédnout či vyzkoušet kterýkoli program umístěný na www.eucitel.cz, a to zdarma. Licenci zakoupí škola až tehdy, pokud je některý program použit pro výuku (výklad, procvičení, zadání úloh či referátů, čerpání informací, používání části programu nebo výstupů ve vlastních aplikacích, atd.).

Práva a povinnosti smluvních stran

Dodavatel: RNDr. Jiří Kocourek (podrobněji zde)

Odběratel: příslušná škola

Dodavatel a odběratel se dohodli na následujících smluvních podmínkách:

1. Odesláním objednávky vyjadřuje odběratel souhlas se všemi níže specifikovanými podmínkami; zároveň tak vyjadřuje svou vůli uhradit smluvní poplatek 250,- Kč ve lhůtě splatnosti. Vzniká tak smluvní vztah mezi dodavetelem a odběratelem, na jehož základě může odběratel začít ihned používat veškerý software zveřejněný na stránkách www.eucitel.cz pro výuku na své škole podle podmínek licence.

2. Po přijetí objednávky vyhotoví dodavatel fakturu a odešle ji buď jako přílohu e-mailu ve formátu PDF, nebo poštou na adresu příslušné školy. Požaduje-li škola zaslání faktury poštou, nyvyšuje se cena licence o 20,- Kč na pokrytí nákladů spojených s tiskem a poštovným. Odběratel je povinen fakturu uhradit ve stanovené lhůtě splatnosti.

3. Vlastník licence - příslušná škola - je zodpovědný za používání software pouze ve smyslu licenčních pomínek.

4. Všichni učitelé a žáci školy, která zakoupila licenci, jsou oprávněni využívat veškerý software, který je zveřejněn na stránkách www.eucitel.cz pro výuku. Jedná se zejména o použití programů jako podpůrných nástrojů pro výklad a procvičování látky, jako zdroje informací pro učitele i žáky a neomezené využívání všech grafických výstupů, které tyto programy vytvářejí. Pro výuku na dané škole je možno využívat i části programů, je možno je upravovat a včleňovat do vlastních aplikací tvořených učiteli a žáky.

5. Programy nelze používat pro jiné než vzdělávací účely. Použití programů nesmí být zejména součástí výdělečné činnosti, a to ani pokud by tato činnost probíhala na příslušné škole (např.placené kurzy pro veřejnost atd.). Pro komerční použití (soukromé vyučování za úplatu, publikační činnost atd.) je nutno sjednat jiný typ licence.

6. Uživatel, který používá programy v souladu s licenčními podmínkami, má nárok na bezplatnou odbornou pomoc pro zajištění plné funkčnosti kteréhokoli programu. O radu nebo pomoc se může obrátit přímo na dodavatele prostřednictvím kontaktního formuláře.

7. Není-li smluvními stranami stanoveno jinak, předpokládá se, že po uplynutí doby, na niž je sjednána licence, hodlá odběratel ve využívání software i nadále pokračovat. Před uplynutím této doby je mu proto včas zaslána faktura na další období, aniž by musel licenci znovu objednávat. Pokud by odběratel již nechtěl software dále používat, oznámí tuto skutečnost prokazatelně (poštou nebo e-mailem z adresy uvedené na objednávce) dodavateli nejpozději jeden měsíc před vypršením platnosti licence. Není-li ve stanovené lhůtě oznámeno odběratelem odstoupení od smlouvy, je smlouva automaticky uzavřena na další období.

8. Ve všech ostatních případech, které nespecifikují tyto podmínky, se smluvní strany řídí platnými zákony ČR, zejména Obchodním zákoníkem.

vytisknout | prohlášení o přístupnosti | mapa webu | nahoru

Eucitel.cz - Elektronický učitel - výukové programy pro učitele a žáky
© 2008 Jiří Kocourek & Jan Vejmola | Všechna práva vyhrazena.