Podmínky použití software E-učitel ve výuce

Od 1. ledna 2020 platí nové podmínky pro použití veškerého softwaru E-učitel. Škola, jejíž učitelé nebo žáci chtějí využívat některý z programů ze stránek E-učitel pro výuku, je povinna si zakoupit licenci. Cena licence je 500,- Kč. Doba trvání licence je neomezená. Podmínky licence jsou podrobně specifikovány níže na této stránce.

Licenci si můžete objednat na stránce Objednávka.

Každý uživatel si může pro svou soukromou potřebu stáhnout, prohlédnout či vyzkoušet kterýkoli program umístěný na www.eucitel.cz, a to zdarma. Licenci zakoupí škola až tehdy, pokud je některý program použit pro výuku (výklad, procvičení, zadání úloh či referátů, čerpání informací, používání části programu nebo výstupů ve vlastních aplikacích, atd.).

SOUČASNÉ LICENCE, jejichž platnost vyprší během roku 2020 se již automaticky NEOBNOVUJÍ. Pokud vlastník licence nesouhlasí se změnou podmínek a nezakoupí si novou neomezenou licenci, musí ke dni, kdy jeho soušasná licence vyprší, zajistit ukončení používání souborů pro výuku na příslušné škole.

Součástí nové neomezené licence je i zaslání odkazu, z něhož bude možno soubory E-učitel stahovat i po ukončení provozu webových stránek www.eucitel.cz na začátku roku 2021.

Práva a povinnosti smluvních stran

Dodavatel: RNDr. Jiří Kocourek (podrobněji zde)

Odběratel: příslušná škola

Dodavatel a odběratel se dohodli na následujících smluvních podmínkách:

1. Odesláním objednávky vyjadřuje odběratel souhlas se všemi níže specifikovanými podmínkami; zároveň tak vyjadřuje svou vůli uhradit smluvní poplatek 500,- Kč ve lhůtě splatnosti. Vzniká tak smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem, na jehož základě může odběratel začít ihned používat veškerý software zveřejněný na stránkách www.eucitel.cz pro výuku na své škole podle podmínek licence.

2. Po přijetí objednávky vyhotoví dodavatel fakturu a odešle ji buď jako přílohu e-mailu ve formátu PDF, nebo poštou na adresu příslušné školy. Požaduje-li škola zaslání faktury poštou, nyvyšuje se cena licence o 20,- Kč na pokrytí nákladů spojených s tiskem a poštovným. Odběratel je povinen fakturu uhradit ve stanovené lhůtě splatnosti.

3. Vlastník licence - příslušná škola - je zodpovědný za používání software pouze ve smyslu licenčních pomínek.

4. Všichni učitelé a žáci školy, která zakoupila licenci, jsou oprávněni využívat veškerý software, který je zveřejněn na stránkách www.eucitel.cz pro výuku. Jedná se zejména o použití programů jako podpůrných nástrojů pro výklad a procvičování látky, jako zdroje informací pro učitele i žáky a neomezené využívání všech grafických výstupů, které tyto programy vytvářejí. Pro výuku na dané škole je možno využívat i části programů, je možno je upravovat a včleňovat do vlastních aplikací tvořených učiteli a žáky.

5. Programy nelze používat pro jiné než vzdělávací účely. Použití programů nesmí být zejména součástí výdělečné činnosti, a to ani pokud by tato činnost probíhala na příslušné škole (např.placené kurzy pro veřejnost atd.). Pro komerční použití (soukromé vyučování za úplatu, publikační činnost atd.) je nutno sjednat jiný typ licence.

6. Platnost licence je časově neomezená. Veškeré programy budou dostupné ke stažení na stránkách www.eucitel.cz ještě po celý rok 2020. Poté bude mít odběratel možnost stahovat soubory z nového umístění. Neveřejný odkaz na toto umístění bude odběrateli zaslán bezprostředně po zakoupení licence.

7. Ve všech ostatních případech, které nespecifikují tyto podmínky, se smluvní strany řídí platnými zákony ČR, zejména Obchodním zákoníkem.